bookmate game
az

Karl Marks

  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  Əgər şey faydasızdırsa, ona sərf edilmiş əmək də faydasızdır, əmək sayılmır və buna görə də heç bir dəyər yaratmır.
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  Əjdahaları təqib edərkən Persey gözə görünməmək üçün başına sehrli papaq qoymalı olurdu. Biz isə sehrli papaqla gözlərimizi və qulaqlarımızı bağlayırıq ki, əjdahaların hətta mövcud olduğunu inkar etməyə imkanımız olsun.
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  Ümu­miyyətlə, əməyin məhsuldar qüvvəsi nə qədər yüksək olursa, müəy­yən məmulatı hazırlamaq üçün zəruri olan iş vaxtı bir o qədər az olur
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  ümumiyyətlə təbiətdə hazır şəkildə tap­madığımız hər bir maddi sərvət ünsürü
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  ümumiyyətlə təbiətdə hazır şəkildə tap­madığımız hər bir maddi sərvət ünsürü həmişə
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  insan daim təbiət qüvvələrinin yar­dımına arxalanır. Deməli, əmək onun istehsal etdiyi is­tehlak dəyərlə­rinin, maddi sərvətin yeganə mənbəyi deyildir. Uilyam Petti demişkən, əmək sərvətin atası, torpaq anasıdır26.
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  Əmtəə cisimlərinin duyulan qaba predmetliyinin tam əksinə olaraq, də­yərə [Wertgegenständlichkeit] bircə atom da təbiət maddəsi daxil deyil­dir. Siz hər bir ayrıca əmtəəni əl ilə yoxlaya və nəzərdən keçirə bilərsiniz, onunla istədiyinizi edə bilərsiniz, dəyər [Wertding] olaraq o sezilməz qalır. Lakin biz xatırlasaq ki, əmtəələr ancaq eyni bir ictimai vəhdətin – insan əməyinin ifadəsi olduğuna görə dəyərə malikdir, buna görə də onların dəyəri [Wertgegenständlichkeit] xalis ictimai xarakter­dədir, onda bizə özlüyündə aydın olur ki, həmin dəyər yalnız bir əmtəənin başqasına ictimai münasibətində təzahür edə bilər. Doğrudan da, biz əmtəələrdə gizli olan dəyərin izinə düşmək üçün əmtəələrin mübadilə dəyərindən, ya­xud mü­ba­di­lə nisbətindən başlayırıq. İndi biz dəyərin həmin təzahür formasına qayıt­ma­lıyıq.
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  kətanın dəyərini kətanda ifadə edə bilmərəm. 20 arşın kətan = 20 arşın kətana ifadəsi dəyər ifadəsi deyildir. Bu tənlik, daha çox, bunun əksini göstərir: 20 arşın kətan 20 arşın kətandan başqa bir şey deyildir, yəni müəyyən miqdar istehlak şeyidir – kətandır. Deməli, kətanın dəyəri ancaq nisbi şəkildə, yəni başqa əmtəədə ifadə oluna bilər.
  Taobashdansitat gətirirkeçən il
  Axar halda olan insan iş qüvvəsi, yaxud insan əməyi, dəyər əmələ gətirir, amma əmək özü dəyər deyildir.
  b4174560812sitat gətirirkeçən il
  sosia­liz­min
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl