Den Braun

Rəqəmsal Qala

  Bəhlul Vəliyevsitat gətirir3 il öncə
  o, Stratmora bir neçə söz deməyə macal tapdı, özü də bunu buz sakitliyi ilə tələffüz etdi:

  – Bizim hamımızın öz sirrinin olması hüququ var. Və mən çalışacağam ki, bu hüququ təmin edim
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Güc tətbiq etməklə, deyirdi həmin səs, sən müqavi­mətlə üzləşəcəksən. Lakin rəqibləri elə fikirləşməyə məcbur elə ki, sənə xeyirli olsun və onda düşmən yerinə müttəfiqin meydana çıxacaq.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Berqofski prinsipi haqda Syuzan öz karyerasının hələ lap başlanğıcında öyrənmişdi. Bu, “kobud güc” meto­du­nun təməl daşı idi. Stratmor “TRANSTEKST”in yaradıl­ma­sına girişərkən məhz bu prinsiplə ilhamlanırdı. Prinsip birmənalı şəkildə deyir ki, əgər kompyuter kifayət edəcək sayda açarı götür-qoy edərsə, onda riyazi zəmanət vardır ki, o, düzgün olanı tapacaq. Şifrənin təhlükəsizliyi açarın tapılmasının qeyri-mümkün olmasında deyil, insanların əksəriyyətində nə vaxtın, nə də zəruri avadanlığın olma­masındadır.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  – Quis custodiet ipsos custodes?
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  – Ədalət zəfər çaldı, ucuz pyesdə olduğu kimi, .
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Cavan kriptoqraf özünü küncə qıs­nadıb, küncə qısnanmış rəqibdən isə hər şeyi gözləmək olar: o, əlacsız­casına və öncədən bilmək mümkün olmayan cür hərəkət edir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  “Keşikçilərə bəs kim ke­şik çəkəcək?”.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Hökümətin ictimai təhlükəsizliyə hədə ehtiva edən informasiyanı toplamaq hüququ olmalıdır
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Onu həmişə heyran edirdi ki, hətta fəlakətin astanasında da Stratmor təmkinini və sakitliyini saxlaya bilirdi. Syuzan əmin idi ki, onun karyerasını müəyyən edən və onu hakimiyyətin mərtəbələrinə yüksəldən məhz bu keyfiyyətidir.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  O, Yuli Sezarın “kamil kvadra­tın­dan” başladı.

  Sezar, deyə qız izah edirdi, tarixdə şifrə istifadə edən ilk adam idi. Onun qasidləri məxfi məlumatlarla birlikdə düşmənin əlinə keçməyə başlayanda, o, öz sərəncamla­rı­nın şifrələnməsinin primitiv üsulunu fikirləşdi. Sezar na­mələrini elə bir şəkildə dəyişirdi ki, tamamilə mənasız bir şey alınırdı. Amma, aydın məsələdir ki, belə deyildi. Hər bir namə, hansı həcmdə informasiya ötürmək lazım oldu­ğundan asılı olaraq, tam kvadrata bərabər olan sayda – on altı, iyirmi beş, yüz damalı – hərflərdən ibarət olurdu. Se­zar zabitlərə məxfi şəkildə izah etmişdi ki, bu, guya təsa­düfi hərflər dəstini alanda, onlar mətni elə şəkildə yaz­malıdırlar ki, kvadrat təşkil etmiş olsun. Onda, yuxarıdan aşağıya oxuyarkən, gözlərin qarşısında magik surətdə məx­fi namə peyda olurdu.
  Nurlan Süleymanovsitat gətirir6 il öncə
  hər şey mümkündür; qeyri-müm­kün olana, sadəcə olaraq, bir az çox vaxt lazımdır
  b0497577606sitat gətirir6 il öncə
  Fəsil 128

  Syuzan oyananda günəşin işığı artıq hər yeri bürü­müş­dü. Onun nəvazişli şüaları pərdədən keçir və pərqu döşəyə düşürdü. O, Devidə sarı dartındı. Bunu, yuxuda görürmü? Hətta tərpənmək də çətin idi: dünənki hadisələr onun bü­tün qüvvəsini qalıqsız tükətmişdi.
  – Devid... – astadan inildədi o.
  Cavab gəlmədi. O, heç əlini də uzatmağa heyi olmadan, gözlərini açdı. Onun tərəfindəki mələfə soyuq idi. Devid yox olub.
  Deməli, yuxuda görmüşəm, fikirləşdi Syuzan və çar­pa­yıda oturdu. Viktorian stilində otaq, büsbütün krujevalar və əntiq əşyalar – “Stoun-Menor”da ən yaxşı mehmanxana nömrəsi. Onun bura gətirdiyi çanta otağın otrasında, dö­şəmədə düşüb qalmışdı... pal-paltarı, çarpayının yanında du­ran qədimi stulunun başındadır.
  Devid qayıdıbmı? O, öz bədəninə sıxılan Devidin bədənini, onun öpüşlərini xatırlayırdı. Yəni bütün bunlar yuxuda olub? Syuzan dolaba tərəf çevrildi. Onun üstündə boş şampan butulkası, iki bakal və məktub var idi.
  Gözlərini ovuşduraraq, Syuzan ədyalı çiyninə saldı və oxudu:
  Mənim qiymətli Syuzanım!
  Mən səni sevirəm.
  Mumsuz, Devid.
  Onun sifəti işıqlandı və məktubu sinəsinə sıxdı. Bu, Devid idi, başqa kim ola bilərdi? Mumsuz... Bu şifrəni Syuzan hələ açmayıb.
  Küncdə nəsə qımıldandı. Syuzan gözlərini qaldırdı. Devid, məxmər divanın üstündə, xalata bürünərək, günün altında qızınırdı və diqqətlə ona göz qoyurdu. Syuzan əlini uzatdı, onu hayladı.
  – Mumsuz? – Syuzan onu qucaqlayaraq, astadan soruşdu.
  – Mumsuz. – O, cavabında gülümsündü.
  O, Devidi öpdü.
  – Aç da bu sirri. Bu nə deməkdir, axı?
  – Nə versən də demərəm. – O, güldü. – Sirri olmayan ər-arvad maraqsız görünür.
  Syuzan utancaqlıqla gülümsündü.
  – Əgər bu gecə olduğundan da maraqlı olsa, mən daha qalxa bilməyəcəyəm.
  Devid, ağırlığını hiss etməyərək, onu özünə tərəf çəkdi. Dünən o, az qala ölmüşdü, bu gün isə sağdır, salamatdır və qüvvəsi aşıb-daşır.
  Syuzan başını onun sinəsinin üstünə qoydu və ürəyinin necə döyündüyünə qulaq asırdı. Amma hələ dünən fi­kir­ləşirdi ki, onu həmişəlik itirib.
  – Devid, – deyə Syuzan, onun məktubunu dolabın üstündə görüb, ah çəkdi. – De də, “mumsuz” nə deməkdir? Sən axı bilirsən ki, aça bilmədiyim şifrələr beynimdən çıxmır.
  Devid susurdu.
  – Danış. – O mısmırığını salladı. – Əgər deməsən, bir də məni görməyəcəksən.
  – Yalan deyirsən.
  Syuzan onu balışla vurdu.
  – Danış! Lap bu dəqiqə!
  Lakin Devid bilirdi ki, bunu ona heç vaxt açmayacaq. “Mumsuz” ifadəsinin sirri onun üçün həddən artıq əziz idi. Onun kökləri qədim vaxtlara gedirdi. İntibah epoxasında heykəltaraşalar qiymətli mərmər üzərində işləyərkən onu zədələyəndə, zədələnmiş yeri sera ilə, yəni mumla düzəl­dirdilər. Zədəsiz, mumla ört-basdır etmək lazım olmayan heykəl, sin sera, başqa sözlə – mumsuz heykəl adlanırdı. Vaxt ötdükcə bu ifadə düzgünlük, həqiqilik mənasını aldı.
  İngilis dilində mənası həqiqi və səmimi hər şey olan “sicere” sözü, ispancada sin cera – mumsuz ifa­də­sindən əmələ gəlmişdir. Bu sirr gerçəklikdə heç giz­lin də deyildi, Devid öz məktublarını, sadəcə olaraq, “Səmimi” sözü ilə imzalayırdı. Ona nə üçünsə belə gəlirdi ki, bu filoloji rebus Syuzanı sevindirməyəcək.
  – Səni sevindirmək istəyirəm. Mən evə uçanda, – o, söhbətin mövzusunu dəyişmək istəyi ilə dedi, – univer­sitetin prezidentinə zəng vurdum.
  Syuzan sevinclə çırpındı.
  – De ki, dekan postundan getmisən.
  Devid başı ilə təsdiqlədi.
  – Növbəti semestrdə auditoriyaya qayıdıram.
  Syuzan yüngüllüklə köksünü ötürdü:
  – Sənin əsl təyinatın elə oradır.
  Devid gülümsündü:
  – Hə. Çox güman. İspaniya mənə, nəyin həqiqətən də qiy­mətli olduğunu anlatdı.
  – Şifrələri açmağa kömək etməyin? – O, Devidin yanağından marçıldatdı. – Hər necə də olsa, mənə öz əl­yaz­malarımdan baş çıxarmaqda kömək edərsən.
  – Əlyazma?
  – Hə. Onları nəşr etdirməyi qərara almışam.
  – Nəşr etdirmək? – O, başını şübhə ilə yırğaladı. – Nəyi nəşr etdirmək?
  – Variativ filtrlərin protokolları və kvadratik qalıqlarla bağlı bəzi ideyaları.
  – Yüzfaizli bestsellerdir.
  Syuzan güldü.
  – Özün təəccüblənəcəksən.
  Devid əlini xalatın cibinə saldı və kiçik bir əşya çı­xartdı.
  – Gözlərini yum. Məndə sənin üçün nəsə var.
  Syuzan gözlərini yumdu.
  – Qoy tapım. Üstündə latınca yazı olan zövqsüz qızıl üzük?
  – Yox. – O çəp-çəp güldü. – Fonteyndən xahiş etdim ki, onu Tankadonun varislərinə çatdırsın. – Devid onun əli­ni öz əlinə aldı və barmağına nəsə taxdı.
  – Yalançı, – Syuzan gözlərini açaraq güldü. – Mən axı düz tapmış... O, sözün yarısında susdu. Barmağındakı Tankadonun üzüyü deyildi. Bu, işıldayan iri briliant qaşlı platin üzük idi.
  Syuzan içini çəkdi.
  Devid onun gözlərinə baxdı.
  – Sən mənə ərə gələrsən?
  Syuzanın nəfəsi kəsildi. O, Devidə baxdı, sonra üzüyə. Gözləri yaşlandı.
  – O, Devid... mənim sözüm yoxdur.
  – De “hə”.
  Syuzan üzünü çevirdi. Devid səbirlə gözləyirdi.
  – Syuzan Fletçer, mən sizi sevirəm. Mənim həyat yol­daşım olun.
  Syuzan başını qaldırdı. Oun gözləri yaşla dolu idi.
  – Bağışla məni, Devid, – pıçıldadı o. – Mən... mən bu­nu edə bilməyəcəyəm.
  Devid hətta səksəndi də. O, Syuzanın gözlərində zarafat qığılcımları görmək ümidilə, onun gözlərinə baxırdı. La­kin orada bunlar yox idi.
  – Syu... zan, – o, kəkələyə-kəkələyə başladı. – Mən... mən başa düşmürəm.
  – Mən bunu edə bilməyəcəyəm, – təkrar etdi o. – Mən sənə ərə gedə bilməyəcəyəm. – O, üzünü çevirdi. Onun çiyinləri silkələnirdi. Syuzan üzünü əlləri ilə örtdü.
  Devid özünə gələ bilmirdi.
  – Axı, Syuzan... mən fikirləşirdim ki... – O, Syuzanın titrəyən çiyinlərindən tutdu və onu özünə tərəf çevirdi. Və onda gördü ki, Syuzan heç də ağlamırmış.
  – Mən sənə ərə getməyəcəyəm! – Syuzan şaqqanaq çəkib güldü və balışı ona çırpdı. – Sən “mumsuz” nə de­mək olduğunu mənə izah etməyənə qədər! Sən məni day dəli eləmisən!
  b8391118736sitat gətirir5 ay öncə
  Bekker iki saat ərzində çin
  Firuzsitat gətirir2 il öncə
  Keşikçilərə bəs kim ke­şik çəkəcək?”.
  Eldeniz Haciyevsitat gətirir2 il öncə
  Quis custodiet ipsos custodes?
  Beydullasitat gətirir2 il öncə
  Dəyişən açıq mətn haqda ilk məlumat macar riyaziy­yatçısı Cozef Hernenin 1987-ci ildə etdiyi, indi artıq unu­dul­muş məruzəsində peyda olmuşdu.
  Ferid Qelenderlisitat gətirir2 il öncə
  onun üçün demək olar ata kimi idi
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  – Virusların, – O əli ilə alnından təri silərək dedi, – çoxalmaq kimi bir adətləri var. Özləri özlərini klonlaş­dırır­lar. Onlar axmaq və şöhrətpərəstdirlər, onlar özlərinəvur­ğun ikili varlıqlardır. Onlar dovşanlardan sürətlə törə­yirlər. Onların zəiflikləri də elə bundadır – siz onları cüt­ləş­dirməklə əbədiyyətə qovuşdura bilərsiniz, əgər, əlbəttə, nə etmək lazım olduğunu bilirsinizsə. Heyhat, bu proq­ramda belə şöhrətpərəstlik yoxdur, onda nəslini davam etdirmək instinkti yoxdur. O hiyləgər deyil və məqsədyön­lüdür və öz məqsədinə çatanda, ən çox güman olunun budur ki, rəqəmsal intihar həyata keçirəcək. – Cabba teatral jestlə çox böyük ekranı göstərdi. – Xanımlar və cənablar, – o, yenə də ağır ah çək­di, – qarşınızdakı, kompyuter təcavüzkar-kamikadze... qurddur.
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Hərəkət elə, sonra izah edərsən!
  Xuraman Memmedovasitat gətirir3 il öncə
  Beyin həmləsi” özünəməxsus kəşfiyyat eksperimenti idi, yaradıcıları onu “Səbəb və nəticələrin stimulyatoru” ad­landırırdılar. İlkin olaraq onun təyinatı, seçki kampa­ni­ya­larının gedişində müəyyən “siyasi mühitin” real vaxt re­jimində modellərinin yaradılması idi.
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl