az

Herman Hesse

  Basira Gasimlisitat gətirir2 il öncə
  Yalquzağın həyatı haqqında mənə az şey bəlli olsa da, tam əsasla deyə bilərəm ki, o, mehriban, amma eyni zamanda da çox ciddi və dindar, həm də “iradəni sındırmağı” tərbiyənin əsası sayan valideynlərdən, müəllimlərdən dərs almışdı. Ancaq bu şagirdin iradəsini sındırmaq onlara qismət olmamışdı, çünki o, həddən artıq güclü, möhkəm, son dərəcə məğrur və ağıllı doğulmuşdu. Şəxsiyyətini əzməsələr də, özünə nifrət etməyi öyrədə bilmişdilər
  Elçin Amirovsitat gətirirkeçən il
  Qo­vin­da, sən de­mə, heç nə­yi öy­rən­mək müm­kün de­yil! Sən de­mə, nə­zə­riy­yə de­yi­lən bir şey yoxmuş. Yal­nız bir­cə bi­lik, da­ha doğ­ru­su, bir­cə hə­qi­qət var, o da hər bi­ri­mi­zin için­də ya­şa­yan At­man­dır və bir­cə şe­yi bi­li­rəm: bu hə­qi­qə­tin ye­ga­n
  Elçin Amirovsitat gətirirkeçən il
  Qo­vin­da, sən de­mə, heç nə­yi öy­rən­mək müm­kün de­yil! Sən de­mə, nə­zə­riy­yə de­yi­lən bir şey yoxmuş. Yal­nız bir­cə bi­lik, da­ha doğ­ru­su, bir­cə hə­qi­qət var, o da hər bi­ri­mi­zin için­də ya­şa­yan At­man­dır və bir­cə şe­yi bi­li­rəm: bu hə­qi­qə­tin ye­ga­nə qəd­dar düş­mə­ni nə­zə­riy­yə­dir.
  Elçin Amirovsitat gətirirkeçən il
  Sidd­hart­ha­ya yaz­maq üçün ka­ğız və qə­ləm veril­di. O, ta­ci­rin bu xa­hi­şi­ni də ye­ri­nə ye­tir­di.

  Ka­mas­va­mi ka­ğız­da ya­zı­lan­la­rı oxu­du: “Yaz­maq yax­şı­dır, fi­kir­ləş­mək üs­tün­dür, ağıl yax­şı­dır, sə­bir da­ha uyğun­dur”
  Elçin Amirovsitat gətirirkeçən il
  Bəl­kə ki­min­sə ta­le­yin cız­dı­ğı yol­dan kə­na­ra çı­xa bil­mək iq­ti­da­rın­da ol­du­ğu­nu dü­şü­nür­sən? Öz oğ­lu­nu ağ­rı və peş­man­çı­lıq­dan qo­ru­ya bi­lə­cə­yi­ni­mi zənn edir­sən? Uğ­run­da yüz də­fə ölüb-di­ril­sən be­lə, onu ta­le­yin­dən dön­də­rə bil­məz­sən!
  Elçin Amirovsitat gətirirkeçən il
  Qo­vin­da, müd­rik­li­yin baş­qa­sı­na ötü­rül­mə­si­nin qey­ri-müm­kün ol­ma­sı gəl­di­yim nə­ti­cə­lər­dən bi­ri­dir. Müd­rik ada­mın baş­qa­sı­na çat­dır­ma­sı məq­sə­di­lə söy­lə­di­yi ağı­llı söz hə­mi­şə ax­maq bir nə­ti­cə­yə çev­ri­lir.
  ahmadovaelmsitat gətirir2 il öncə
  bədbinliyinin əsas səbəbi dünyaya deyil, məhz özünə nifrətidir, çünki yer üzündəki təsisatdan, yaxud ayrı-ayrı şəxslər haqqında son dərəcə amansızcasına danışanda heç vaxt yaxasını kənara çəkməz, ilk oxu özünə tuşlayar, əvvəlcə özünü inkar edər, lənətləyərdi.
  Anar Sadıqovsitat gətirirkeçən il
  Eyni zamanda onu da bildim ki, bədbinliyinin əsas səbəbi dünyaya deyil, məhz özünə nifrətidir, çünki yer üzündəki təsisatdan, yaxud ayrı-ayrı şəxslər haqqında son dərəcə amansızcasına danışanda heç vaxt yaxasını kənara çəkməz, ilk oxu özünə tuşlayar, əvvəlcə özünü inkar edər, lənətləyərdi.
  Anar Sadıqovsitat gətirirkeçən il
  Adam öz əzabları ilə fəxr etməlidir — hər bir əzab bizim böyüklüyümüzdən xəbər verir”.
  Anar Sadıqovsitat gətirirkeçən il
  Öyrənmədiyi bircə şey vardısa, o da bu idi: heç vaxt özündən, həyatından razı qalmırdı
fb2epub
Faylları buraya köçürün, bir dəfəyə 5-ə qədər fayl